Bærums Verks Mølle, Mølladammen og Møllaplassen

Se også detaljkart

Bærums Verks Mølle lå ved Møllafossen ved Mølladammen. Den lå på vestsiden av Lomma, nedenfor utløpet til Burudvannsbekken. Man kan fortsatt se rester etter grunnmuren. Mølla er bygget på gården Eines grunn. Eine var eid av Bærums Verk.

Mølla er avmerket på kart fra 1825 og må altså være eldre enn dette, kanskje fra 1820.

Før Bærums Verk bygde mølle lå det en eldre kvern, Einekvenna, på området. Den var fra 1600-tallet.

Mølla ble drevet med vannkraft og ble brukt når det var stor vannføring.
En mølle bestod av to steiner, der understeinen lå stille og oversteinen ble dreid rundt. Korn ble fylt på i midten, og melet ble samlet opp rundt ytterkanten. Det var ofte spor i steinene slik at melet ble ledet utover mot kantene (se bilde nr.4 ovenfra). Steinene måtte være harde slik at det ikke løsnet steinpartikler som kom med i melet.
Bærums Verk malte korn her, men gårdene og plassene omkring fikk også male på mølla.

Møllaveien gikk fra Vertshuset opp til Møllaplassen (se nedenfor). Senere (1873 - 1875) ble denne veien erstattet av Lommedalsveien.

Driften ved mølla ble innstilt i 1917, og møllehuset ble revet ca. 1930.

Ca. 1936 ble det lagt vannrør av tre, en rørgate, fra Mølladammen ned til Verket der det var kraftstasjon. Men rørene tørket ut når det var lite vann og ble etter hvert fjernet. Man kan fortsatt se betongfundamentet der rørene startet.

Møllaplassen ble bygd omkring 1840 og står fortsatt. Se nederste bilde. Den var bolig for møllemesteren og hans familie, og for arbeiderne ved mølla.
Det lå hus her fra 1700-tallet der det kan ha bodd møllere allerede før mølla til Bærums Verk ble bygget. Alle hus som står på plassen i dag har blitt totalrenovert.
Adressen til Møllaplassen er Lommedalsveien 22, 224 og 226.

Carl Otto Løvenskiold solgte Møllaplassen i 1995.


Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen" . Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008
Lokalhistorieprosjekt ved Mølladammen skole 2013
Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017 Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud

 

 

 

Møllaplassen på vestsiden av Lommedalsveien 2017. Øverst til høyre ligger Drengestuen, bygget i 1930, med fire hybler for arbeidere. Videre ser vi fjøs og låve fra 1850. Det gule huset ble flyttet hit i 1997 fra Vikseter på Ringerike. Møllestuen helt til venstre er fra 1840 og hadde tre arbeiderleiligheter. Foto: Knut Erik Skarning.

Mølladammen sett fra nord (fra broen fra Lommedalsveien over mot kirken). Mølla lå til høyre nedenfor demningen vi ser. Bildet er tatt i 2008. Kilde: Bærum bibliotek
Rest etter grunnmur som sto der rørgaten ned til Verket startet, sett fra Lommedalsveien. Nedenfor ser vi det samme sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Rørgata fra Mølladammen til kraftverket ved Bærums Verk ser vi på dette bildet fra 1954. Kilde: Bærum bibliotek
Dette var bærebukker i betong som sto under rørgata. Det finnes minst 53 slike. Foto: Knut Erik Skarning
Grunnmur etter Mølla 2017. Foto: Knut Erik Skarning
En av Møllesteinene fra mølla står nå ved hovedinngangen til Mølladammen skole. 2017. Foto: Knut Erik Skarning
En av møllesteinene har blitt bord i skolegården