L-steinhytta

Se også detaljkart

Generell del. Denne delen står først i alle beskrivelsene av steder i Lommedalen og Bærums Verk som er relatert til andre verdenskrig.

Milorg var en militær motstandsbevegelse i Norge som skulle drive etterretning, gjennomføre sabotasjeaksjoner og forberede og støtte en eventuell invasjon av allierte styrker.
Milorggruppe 13313 hadde Lommedalen og omegn som sitt område, og den besto av tre tropper. Det var to tropper i Lommedalen som var utdannet til å ta imot slipp. Disse var Tropp 1 som besto av folk fra Lommedalen, og tropp 2 som besto av Oslo-folk. Tropp 3 var Bærums Verk-troppen som var en sikrings og hjelpetropp. Ingen av troppene kom i kamp under krigen.

Ved slutten av krigen besto Milorg 13313 av 23 lotter og 141 mann.

Kaare Andersen startet det første Milorg-laget i Lommedalen i 1940. Det ble drevet organisert fysisk trening og krigsmanøvre. Det ble opprette samband, og de tok imot slipp. I 1943 startet våpentreningen.

For å få beder samband fikk de tyskerne med på at det måtte legges telefonlinje innover i Lommedalen for å kunne varsle Bærums Verk om skogbranner. Dermed fikk Jordbærhaugen og en hytte ved Trehøringen telefonkontakt.

Inger Andersen fikk i oppdrag å danne en lottetropp i Lommedalen i 1944. Hun hadde mange venninner hun kunne kontakte og det ble i første omgang dannet et lag på 9 stykker med Inger som sjef. De gjorde en stor innsats med å skaffe sanitetsmateriell, og de skaffet kamuflasjedrakter til gutta.

I tillegg til Milorg var også folk fra Pellegruppa og Kompani Linge aktive i Lommedalsområdet.

En hytte på Bessliåsen mellom Rognlivann og Vensåsseter var skjulested for Max Manus etter at han, sterkt skadet, hadde klart å rømme fra Ullevål sykehus.

Kilder:
Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag. Myhre, Jan Eivind (1982) Asker og Bærums historie. Bærum 1840 – 1980. Universitetsforlaget
Milorg 13313 (1948) Chr. Dybwad Bokhandel AS
Odd Joachim Olsen. Beboer og kjentmann i Lommedalen
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening


L-steinhytta, Trefylkesrøysa og L-steinen
L-steinhytta ligger på Danielshøgda nord for Jonsrudkampen. Navnet kommer av at det syd for hytta ligger en grensestein der bokstaven L er hugget inn (se bilde). Her gikk grensen mellom Leuchemarken, som hørte til Bogstadgodset, og skogsallmenningen i Lommedalen. Denne grensa ble i 1759 markert med L-er som ble hugget inn 29 steder i bergvegger og jordfaste steiner. "L" var buemerket til Familien Leuch som var eiere av Sørkedalsgodset 1665-1773. Grenselinja fra Brunkollen nordover til Danielshøgda og Vidvangen ble kalt Stanglinja.
I dag går Stanglina på delet mellom Løvenskiolds eiendommer og Gårdsskogene i Lommedalen. Dette er også grensa mellom Østre og Vestre Bærum.

L-steinhytta ble bygget i 1939 (ferdig i 1940) av en guttegjeng som kalte seg Poseklubben. De kjøpte tomten av Øvre Jonsrud gård i 1938. Hytta sto ikke på noen kart den første tiden og tyskerne visste ikke om den. Den ble derfor brukt til hemmelige møter og skjulested for medlemmer av Milorg. Plaketten på bildet ovenfor, satt opp av Hjemmefrontmuseet, vitner om aktiviteten her.

Radiostasjonen TRUSH sendte en periode fra L-steinhytta. To Lingekarer hadde landet i fallskjerm i Telemark med utstyret til denne stasjonen. Den ene av karene, Norman Gabrielsen (engelen) var telegrafist. Den andre, Birger Fjeldstad, var leder for sikringsgruppen til sentralledelsen i Milorg (7 mann) med tilhold på L-steinhytta. De hadde som hovedoppgave å tilrettelegge for operasjon OKTAVE som var kodenavn for de alliertes planlagte invasjon. Radiostasjonen TRUSH var bindeleddet mellom sikringsgruppen og Forsvarets Overkommando i London.

Det var også slipp i nærheten av hytta. Det ble senere funnet flere konteinere her etter et slipp i 1944. Noen av disse konteinerne var fortsatt fulle av krigsmateriell hjemmestyrkene skulle hatt (se bildene).

Ønsker man å gå til L-steinhytta anbefales det å starte på Jonsrudkampen. Hit kan man sykle fra Tobonn. Man går stien nordover (se detaljkart) som er bred og grei å følge. Man kommer inn på rødmerket løype til Vidvargen og følger denne et stykke til man tar av en tydelig sti til høyre opp til hytta.

Øst for hytta ligger Trefylkesrøysa på grensa mellom Akershus, Buskerud og Oslo. Se bilde og detaljkart.
Trefylkesrøysa ligger ca. 20 m øst for uthuset til hytta og er lett å finne. Se detaljkart.

Ca. 150 m syd/sydøst for hytta ligger L-steinen som er omtalt ovenfor.
For å komme til denne steinen går man syd/sydøstover gjennom skogen rett nedenfor hytta. Man kommer snart til en myr man kan følge i østre (venstre) kant. Etter myra er det et kort stykke gjennom skog frem til steinen (som har liten varde på toppen). Den ligger der det begynner å gå bratt nedover. Man må se steinen fra øst for å se L-en.
Posisjon: 32V 583070E 6654110N

Kilder:
Grimestad, Sverre (2013). Nordmarka i nord. Deryers forlag, Oslo
Christensen. Trygve. (1995). Bærum og krigen 1940 – 1945. Bærum bibliotek.
Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag
Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag


 

 

 

L-steinhytta med en av eierne 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Hjemmefrontmuseet har satt opp denne plaketten ved døra. Foto: Knut Erik Skarning
Konteiner fra slipp rett nord for hytta 1944.
Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser grenserøysa (Trefylkesrøysa) ca. 20 m øst for uthuset (se detaljkart).
Foto: Knut Erik Skarning
Ca. 150 m syd/sydøst for hytta legget L-steinen som har gitt hytta navn. Her sett fra vest. Det er laget en liten varde oppå steinen. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser en tydelig L på den nederste steinen når vi kommer inn fra østsiden.
Foto: Knut Erik Skarning