Tilbake til startsiden

Lokalhistorikeren Liv Frøysaa Moe skriver om Økern skole (noe redigert):

«Økri skole ligger ved Økrigata og består av en kombinert skolebygning og lærerbolig, bryggerhus og driftsbygning.

Dette vakre bygningsmiljøet ble oppført i 1865 på jord som kommunen kjøpte fra Østrre Økern, og den 23. januar 1866 ble skolen innviet.

Den første læreren var Andrias Tanum som underviste ved skolen i 32 år.

I 1866 var det 98 elever på skolen, fordelt på tre klasser, i 1884 51 elever på tre klasser og i 1894 51 elever på fire klasser.

Elevene ble overført til Skui skole da denne sto ferdig i 1901. Økri skole ble da innredet til lærerbolig og var i bruk som det til 1957.

Litt skolehistorie
Loven om allmueskole på landet kom i1860. I 1864 vedtok kommunestyret i Bærum at undervisningen i den lavere allmueskolen fra 1. januar 1866 skulle gis i faste skoler i dertil oppførte eller leide lokaler. All omgangsskole skulle opphøre fra da.

Bærum kommune lånte 5000 spesidaler av Kirkedepartementet til formålet. Til Økri skole ble det kjøpt 10 mål god og velbrukt jord. Jorda ble sett på som en del av lærerlønnen og dermed som skattbar inntekt. I tillegg til lærergjerningen skulle lærerne vedlikeholde gjerder og sørge for at takene på husene var tette.

Det ble sett på som et stort fremskritt at omgangsskolene ble lagt om til fast skole med eget, lyst og romslig lokale. Her kunne undervisningen foregå uforstyrret, og det kunne gjennomføres en viss klasseinndeling. Til sammenlikning var omgangsskolens klasserom i dagligstuene på gårdene, hvor elevene, uansett klassetrinn satt sammen rundt langbordet».

Litt mer skolehistorie for Vestre Bærum
I 1741 ble det tilsatt en Omløpslærer som drev omgangsskole i Vestre Bærum. Han reiste rundt på gårdene og underviste barna i syv- til tiårsalderen tre måneder i året.

I skolereglementet anno 1803 sto det: «Læreren maa gjøre sig det til en ufravigelig Regel: aldri at lade Børnene lese eller udenatlaere nogen Ting, medmindre den vorder saa nøiagtig forklaret at de grant forstaa den». Slik ble ikke undervisningen alltid gjennomført.

Tidlig på 1800-tallet var omgangsskolen i Bærum blitt inndelt i fire distrikt. Berger tilhørte 1. rode sammen med Vøyen, Økern, Brekke, Tandberg. Østre Frogner og Vestre Frogner. Skoledistriktene ble i 1837 endret og Berger kom nå sammen med gårdene Løken, Vesle Løken, Bryn, Belset, Gommerud og Økern. I 1866 sto en skole, Økern (Økri skole), innvielsesklar for dette skoledistriktet. Til skolen soknet det 85 barn.

«Fastskoleloven» av 1860 revolusjonerte skolen og barnas skoledag, nå ble faste skoler den regulære ordningen. Men det kommunale engasjementet i skolebyggingen var lavt frem til rundt århundreskiftet. Da Skui skole ble bygget i 1901 ble det bestemt at barna på Berger og Rykkinn skulle høre til Skui skolekrets. Dette var en enorm krets i utstrekning: Her gikk barn fra Vøyen og barn fra Sollihøgda.

Først med byggingen av Bryn skole, innviet i august 1958, ble det slutt på å reise til Skui. I 1972 ble Gommerud skole tatt i bruk, og så, i 1974, kom Berger Skole.


Kilde:

Bærum kommune - Månedens kulturminne

Skolebygningen omkring år 1900. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Økri skole 2011. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek

Økeren (Økri) skole

Skoleklasse ved skolen omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Skolebygningen på Økern skole 2020. Sett fra nord. Bygningen er fra 1865. Her var det skolestue i det sørøstre hjørnet, det hjørnet vi ikke ser. Læreren bodde i første etasje med kjøkken og stue. Soverommet lå i andre etasje. Der hadde også lærerinnen et rom. Foto: Knut Erik Skarning
Driftsbygning og bryggerhus 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning